Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Իրական շահառուների վերաբերյալ

                     Ծանոթություն

Իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարությունը պետք է ստորագրված լինի դա ստորագրելու իրավասություն ունեցող անձի կողմից կամ լիազորված անձի կողմից: Եթե իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարությունը  ստորագրել է լիազորված անձը, ապա իրավասու անձի կողմից տրված լիազորագրում այդ մասին պետք է հստակ նշում պարունակի (օրինակ՝ լիազորում եմ իմ անունից տալու և ստորագրելու իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարությունը):