Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի մարտ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1783
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 1157
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 21
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Սպառողական կոոպերատիվ 5
Առանձնացված ստորաբաժանում 17
Հասարակական կազմակերպություն 101
Հիմնադրամ 21
Արհեստակցական կազմակերպություն 4
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 18
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 3
Հիմնարկ 2
Ջրօգտագործողների ընկերություն 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 531, որից 220 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  9551  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 283 իրավունք և տրամադրել 30  քաղվածք:

Հաշվառվել է 2 լրատվամիջոց