Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի ապրիլ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1540
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 384
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 13
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Առանձնացված ստորաբաժանում 9
Արտադրական կոոպերատիվ 2
Համատիրություն 2
Հասարակական կազմակերպություն 32
Հիմնադրամ 5
Արհեստակցական կազմակերպություն 2
Պետական մարմին 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 407, որից 140 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  8357  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 265 իրավունք և տրամադրել 36  քաղվածք:

Հաշվառվել է 4 լրատվամիջոց: