Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի օգոստոս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1890
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 560
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 8
Առանձնացված ստորաբաժանում 3
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Համատիրություն 1
Հասարակական կազմակերպություն 50
Հիմնադրամ 12
Կուսակցություն 2
Պետական մարմին 3
Արհեստակցական կազմակերպություն 1
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 5

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 589, որից 255 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  6938  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 248 իրավունք և տրամադրել 12  քաղվածք:

Հաշվառվել է 1 լրատվամիջոց (թերթ):