Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր

1660

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 580
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 5
Հասարակական կազմակերպություն 37
Կուսակցություն 1
Կրոնական կազմակերպություն 1
Հիմնադրամ  8
Պետական մարմին 7
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 1
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Առանձնացված ստորաբաժանում 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 400, որից 250 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  8142  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 235 իրավունք և տրամադրել 31  քաղվածք:

Հաշվառվել է 1 լրատվամիջոց (թերթ):