Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1751
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 688
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 8
Հասարակական կազմակերպություն 39
Առանձնացված ստորաբաժանում 10
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 13
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2
Հիմնարկ 1
Պետական մարմին 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 582, որից 258 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  9983  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 287 իրավունք և տրամադրել 26  քաղվածք:

Հաշվառվել է 4 լրատվամիջոց (թերթ):